Rozporządzenia oraz wciąż pojawiające się nowe zasady odnośnie do dbania o środowisko naturalne stawiają przemysł chemiczny przed trudnym do sprostania wyzwaniem. Branża ta należy do jednych z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego, ponieważ obejmuje zarówno chemię organiczną, jak i nieorganiczną. Dzięki działalności firm tego typu na rynku dostępne są produkty wytwarzane na bazie węglowodorów, drewna, tłuszczy, minerałów czy rud, a także innych surowców. Do przemysłu chemicznego zalicza się również pakowanie i obróbkę termiczną. Dlatego też zaprzestanie ich funkcjonowania jest niemożliwe, co nie zmienia faktu, że na właścicieli przedsiębiorstw opierających swoją pracę na chemii czeka wiele kosztownych zmian.

Realizacja projektów w przemyśle chemicznym

W branży chemicznej wykorzystuje się automatykę przemysłową znacząco odciążającą pracowników, dzięki czemu charakteryzuje się ona niską pracochłonnością. Niemniej jednak wymaga dużego kapitału przeznaczonego nie tylko na cały proces produkcji, ale również urzeczywistnienie szeregu regulacji dotyczących kwestii legislacyjnych. Mają one na celu ochronę środowiska przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb konsumentów, dlatego też od kilku lat przemysł usiłuje wprowadzić tzw. zieloną transformację. Polega ona na zwiększeniu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak: słońce, wodór, wiatr czy biomasa. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć zaangażowanie całego sektora przemysłu, który stara się wywiązywać z zobowiązań, norm i rozporządzeń dotyczących usprawnień produkcji, ulepszania artykułów czy brania odpowiedzialności za ekosferę i bezpieczeństwo ludzi. Mimo dotychczas podjętych działań do dalszych kroków niezbędne są przede wszystkim czas i nakłady finansowe na realizację corocznych założeń Komisji Europejskiej.osoby w maseczkach na tle elektrowni

Napęd nadchodzącej ewolucji

Gdyby branża chemiczna nie brała udziału w transformacji, niemożliwe byłoby osiągnięcie zamierzonych „zielonych” celów z tego względu, iż niezbędna jest ona do istnienia innych branż wykorzystujących określone metody produkcji. Wszystko to sprawia, że przemysł chemiczny stanowi napęd ewolucji dążącej do neutralności klimatycznej. Szybkość zachodzących zmian zależy od dostosowania projektów krajowych i unijnych do określonych standardów. Im przejrzyściej przedstawiane są regulacje, a otoczenie prawne nie ma żadnych wątpliwości co do nich, dużo łatwiej przedsiębiorcom zrozumieć założenie, przebieg oraz cel działań, które muszą wdrożyć do funkcjonowania. Jako że koszty z tym związane można liczyć nawet w setkach tysięcy złotych, firmy nie mogą pozwolić sobie na żadne błędy wynikające z niezrozumienia regulacji. Dlatego też do każdego przepisu podchodzą w indywidualny sposób, nie pomijając najmniejszych szczegółów.

Zrównoważone podejście przemysłu chemicznego

Do nowych wyzwań stojących przed branżą chemiczną zaliczyć można również obszar ESG (ang. E – Environmental, S – Social, G – Governance), czyli koncepcję odnoszącą się do czynników tworzonych na postawie ratingów i ocen pozafinansowych działalności gospodarczych i organizacji. Na całość ESG składają się trzy elementy, mianowicie środowisko, ład korporacyjny, a także odpowiedzialność. Zgodnie z nimi przemysł powinien dbać zarówno o własny interes, jak i ekonomiczny. Połączenie to swego rodzaju nowość, ponieważ nigdy wcześniej nie zwracano uwagi na wyżej wymienione aspekty, przynajmniej nie jednocześnie. Dzięki temu zwiększa się świadomość nie tylko przedsiębiorców oraz inwestorów, którzy zaczynają przykuwać uwagę do sposobów działalności prowadzonych przez siebie firm, ale również podmiotów, z jakimi współpracują.zakłady przemyslowe i energetyczne emitujące dym

Liczy się odpowiedzialne i zrównoważone podejście. Samokontrola jest w stanie wiele zdziałać w kwestii dbania o środowisko naturalne. Rada UE. ds. Konkurencyjności w lutym 2022 roku przyjęła ogólną koncepcję odnoszącą się do sprawozdawczości działalności gospodarczych w zakresie ich rozwoju. Mimo iż duża część krajów należących do UE proponuje wydłużenie terminu reformy wydanej dyrektywy, wiele z nich już wdraża w życie aspekty ESG. Widać ogromne zaangażowanie w tej kwestii i chęć odpowiedzialnego rozwoju na kilku płaszczyznach. Dlatego też przedsiębiorcy nie czekają na wdrożenie przepisów, ale starają się zrobić płynne przejście do unijnych standardów raportowania.

Taksonomia — jeden z komponentów zrównoważonych działań

Taksonomia jest bezpośrednio związana z działaniami w kwestii środowiska. Tym terminem określa się akt prawny Unii Europejskiej, który odnosi się do ram ułatwiających inwestycje przyjazne naturze. Uznanie przedsiębiorstwa za zrównoważone staje się możliwe tylko wówczas, gdy spełni ono cztery warunki. Musi wykazywać się aktywnością w co najmniej jednym z sześciu celów środowiskowych, nie wyrządzać jakichkolwiek zniszczeń w otoczeniu, a także być prowadzone jednomyślnie z minimalnymi gwarancjami oraz spełniać techniczne kryteria kwalifikacji. Firmy już dziś powinny być gotowe do raportowania wskaźników ESG i taksonomii, ponieważ niedługo będą to standardy przemysłu chemicznego.

About Author

Agnieszka