Przemysł to branża, w której obecnie coraz większe znaczenie ma logistyka, automatyzacja i cyfryzacja. Dąży się do stałego udoskonalania działania zakładów i zwiększania efektywności produkcji. Duże znaczenie w tym zakresie ma utrzymanie ruchu, czyli działania dotyczące szeroko pojętej produkcji obejmujące zapewnienie dostępności infrastruktury technicznej i jej właściwej eksploatacji. Aby usprawnić ten proces, coraz częściej wdraża się komputerowy system CMMS (ang. computerized maintenance management system). Jego zadaniem jest automatyzacja czynności logistycznych – zarządzanie zasobami i dokumentacją oraz gromadzenie danych i przydzielanie zadań, dzięki czemu będzie pomocny w czynnościach konserwacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo operacyjne. Jakie są jego funkcje i korzyści wynikające z wdrożenia go w swoim przedsiębiorstwie?

Funkcje systemu CMMS

1. Planowanie pracy

System umożliwia stworzenie harmonogramu ułatwiającego zaplanowanie powtarzalnych prac i konserwacji. Wysyłane są powiadomienia do osób odpowiedzialnych za dane zadanie, dzięki czemu działania przebiegają terminowo.

2. Monitorowanie przebiegu pracy

Kierownicy działu utrzymania ruchu mają możliwość sprawdzenia dostępnych rozwiązań, opisania zadania i zlecenia go odpowiedniemu pracownikowi. Po wykonaniu go może on oznaczyć je jako skończone. Ponadto kontrolowane są poszczególne etapy produkcji pod kątem regularności serwisowania. Dostępne są również checklisty wspierające wykonywanie zadań.osoba przy biurku monitorująca działanie maszyn

3. Zgłaszanie awarii

W systemie można zamieścić informację o wystąpieniu usterki, a także przypisać jej naprawę do wybranego pracownika. Kierownik może w późniejszym czasie zweryfikować, czy została ona usunięta. Zgłoszenia przedstawione są w formie przejrzystej listy, a powiadomienia o zdarzeniach mogą być dostarczane SMS-em lub mailem w czasie rzeczywistym.

4. Sprawdzanie stanów magazynowych

Obowiązkiem działu utrzymania ruchu jest składowanie i zarządzanie różnymi częściami zamiennymi. Wykorzystanie CMMS pozwala określić liczbę tych elementów znajdujących się w magazynie, zużytych do naprawy oraz koniecznych do zamówienia. Ponadto wysyłane są alerty o przekroczonych stanach minimalnych.

5. Dokumentacja

Praca maszyn, podobnie jak pracowników, powinna być udokumentowana od pierwszego dnia. Dzięki temu w przypadku usterki lub niewłaściwego działania można sprawdzić ostatnio występujący problem i zapoznać się z całą historią napraw – nawet sprzętu będącego w zakładzie od 30 lat.

6. Tworzenie struktury firmy

W systemie możliwe jest stworzenie struktury zakładu, odwzorowując oddziały, linie i urządzenia. W niektórych wersjach dostępne jest nawet uwzględnienie poszczególnych części, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć przedmioty w obiekcie. W ten sposób można administrować nie tylko utrzymaniem ruchu, ale i zasobami firmy.

7. Analizy i raporty

Oprogramowanie posiada moduł analiz, który ułatwi podejmowanie trafnych decyzji i sprawdzanie wydajności pracy. Zostaną wygenerowane wyliczenia istotnych wskaźników utrzymania ruchu np. MTTR i MTBF, zestawienia efektywności pracy, kosztów czy awaryjności oraz szczegółowe raporty.pracownicy przy linii produkcyjnej i zautomatyzowane maszyny

System CMMS – wirtualny zakład produkcyjny

Wraz z popularyzacją Przemysłu 4.0. coraz więcej przedsiębiorstw stawia na rozwój i wrażanie nowoczesnych rozwiązań. Cyfryzacja firm jest nieunikniona, jeśli chce się sprostać rosnącym standardom i wymaganiom konsumentów. Cały zakład i pracujący w nim ludzie stopniowo łączą się z Internetem i systemem informacyjnym. Arkusze kalkulacyjne czy proste programy komputerowe ustępują miejsca specjalistycznym narzędziom, do których należy CMMS. Stanowi on składnik kompleksowej platformy MOM (ang. Manufacturing Operations Management) służącej do operacyjnego zarządzania produkcją. Zapewnia kadrze zarządzającej ogólny pogląd na pracę zakładu i weryfikację obszarów wymagających optymalizacji. Możliwe jest nadzorowanie wszystkich procesów w sposób zdalny i dostosowywanie działań do bieżących potrzeb każdego z działów. Oprócz tego dobry CMMS powinien integrować się z zewnętrznymi systemami, umożliwiając jeszcze doskonalsze zarządzanie produkcją.

Zalety korzystania z oprogramowania CMMS

Jedną z głównych korzyści wdrożenia CMMS jest zniesienie dokumentacji papierowej oraz manualnej kontroli działań, co podnosi efektywność produkcji. Ponadto analiza usterkowości sprzętu i dostęp do historii jego napraw ogranicza liczbę awarii, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz pozwala na wcześniejsze zaplanowanie działań prewencyjnych. Dzięki aktualnej wiedzy o stanach magazynowych możliwe jest też lepsze zarządzanie zasobami i częściami zamiennymi. Do innych zalet korzystania z tego oprogramowania należą skrócenie czasu nieprzewidzianych przestojów, zmniejszenie kosztów obsługi parku maszynowego, usprawnienie komunikacji między produkcją, działem utrzymania ruchu i kontroli jakości, lepsza organizacja pracy dzięki precyzyjnemu delegowaniu zadań, uporządkowanie ewidencji maszyn i narzędzi oraz dostarczanie wartościowych analiz wspierających podejmowanie lepszych decyzji. System ten można określić jako odwzorowanie cyklu życia zakładu w ramach jednej wirtualnej platformy.

About Author

Agnieszka